Diabetypering: theorie en praktijk

Anne-Margreeth Krijger leidt, samen met TNO, baanbrekend onderzoek waarin verschillende vormen van diabetes type 2 aan het licht gebracht worden, en geconcludeerd wordt dat de effectiviteit van de behandeling afhangt van de subtypering. De huidige diagnostiek bij diabetes type 2 is ontoereikend, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. In deze scholing wordt nader ingegaan op de achtergronden van het sub-typeren, de valkuilen en praktische toepasbaarheid.

De scholing is aangepast voor 2 verschillende beroepsgroepen (huisartsen/specialisten en verpleegkundigen/praktijkondersteuners)

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:    

  • De verschillende subtypes bij diabetes type 2 benoemen en toelichten hoe deze tot stand komen, zodat er passende zorg aan de patiënt geboden kan worden.
  • De uitslagen van nuchtere insulinespiegels en insuline-glucose curves analyseren, interpreteren en mogelijke confounders daarin betrekken;
  • De vertaalslag maken welke leefstijlinterventies en farmacotherapie een optie zijn per diabetes subtype;
  • Benoemen welke (co)medicatie een belemmerende invloed kan hebben op de leefstijlinterventies;
  • Afwegen en toelichten of het zinvol is om meer parameters (dan alleen glucosewaarden) te betrekken bij de diagnose en behandeling van DM2;
  • Afwegen of - een vorm van - subtyperen haalbaar is in de eigen praktijk.

Accreditatie bij: KNMP (OA), NVvPO, Kwaliteitsregister V&V

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet​. Deze 2 punten zijn voor de categorie extra.