Vereniging Arts en Leefstijl ziet ruimte voor leefstijlgeneeskunde in de nieuwe richtlijn voor CVRM

In de Radar-uitzendingen 13 en 20 mei jl. is de zin en achtergrond van het (wijdverbreide) gebruik en voorschrijven van statines bediscussieerd. Voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl Tamara de Weijer laat in de uitzendingen zien dat interventie via leefstijl ook tot verlaging van het LDL-cholesterol kan leiden. In de uitzending van 20 mei werd de leefstijlgeneeskunde meer in de breedte besproken, waarbij niet alleen voeding maar ook andere belangrijke aspecten zoals beweging, slaap en ontspanning aan de orde zijn gekomen. Er is goed te zien dat in samenspraak met de patiënt een behandelplan ontstaat waarbij de patiënt de regie heeft en aangeeft wat voor hem of haar haalbaar is. De aanpak wordt zo steeds individueel bepaald.

Statin tabletten

In de uitzendingen kwamen aanbevelingen uit de nieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM aan bod. Vereniging Arts en Leefstijl is blij met de nieuwe richtlijn omdat er meer nadruk ligt op het belang van leefstijl(interventie). De behandelend arts, huisarts of specialist, kan op basis van de richtlijn de dialoog aangaan met de patiënt en in samenspraak besluiten op welke manier leefstijlveranderingen kunnen worden gemaakt. De richtlijn geeft ook een opening voor intercollegiaal overleg tussen de 1e en 2e lijn.

Vereniging Arts en Leefstijl is een groot voorstander van een gezonde leefstijl. Medicatie kan noodzakelijk zijn als een gezonde leefstijl ontoereikend is, het risico te hoog blijft of in de “transitie” naar een gezonde(re) leefstijl.

In de praktijk betekent dit: bespreek met de patiënt in het gesprek over het CVRM altijd de mogelijkheid tot verandering van de leefstijl. Het leefstijlroer is hierbij een praktisch tool, omdat het verschillende aspecten van leefstijl inclusief bewegen, slaap, zingeving, sociale context en ontspanning bevat.

NHG richtlijn en recente verandering:
Het NHG heeft recent de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor CVRM gepubliceerd. Eén van de belangrijkste wijzigingen, die uitvoerig in de media is uitgelicht, is de verlaging van de LDL-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte naar 1,8 mmol/l. Dit was in de oude (monodisciplinaire) NHG richtlijn 2,6 mmol/l. In de Europese richtlijnen was deze lagere streefwaarde al eerder ingevoerd. De waarde van 1,8 mmol/l is een consensus van de deelnemende disciplines en alléén van toepassing bij patiënten met het allerhoogste risico (in de richtlijn “zeer hoog risico” genoemd). Dat wil zeggen de groep met een redelijk risico op herhaling van een vasculair event dat niet verder door leefstijlinterventie is te verlagen. Ook in de hoogste risicogroep staat leefstijl voorop. Het is met nadruk een streefwaarde en geen exacte behandelgrens, benadering van deze waarde is een goede interpretatie van de richtlijn.

Voor de groep met een op één na hoogste risico op een cardiovasculair incident, in de richtlijn “hoog risico” genoemd, is er ten opzichte van de eerdere richtlijn(en) meer nuance aangebracht waarbij medicamenteuze behandeling overwogen kan worden in plaats van aanbevolen. In deze groep is er veel ruimte voor risicoverlaging door verandering van leefstijl.

Een ander nieuw element is de aanbeveling tot reclassificeren wanneer een risicoschatting de behandelgrens nadert waardoor de patiënt uit kan komen in een andere risicocategorie dan in eerste instantie geschat. Het laten meewegen van psychosociale stressfactoren, een al dan niet positieve calciumscore of positieve familie-anamnese kan effect hebben op de uiteindelijke benadering van het cardiovasculair risico.

Voor de mensen tussen de 40 en 70 jaar met een laag tot matig verhoog risico is leefstijlinterventie de aanbeveling en is medicatie voorschrijven een zeldzaamheid.

Een andere belangrijke verandering is dat voor mensen boven de 70 jaar wordt gesteld dat het bewijs voor effect van medicamenteuze behandeling met het vorderen van de leeftijd afneemt als er geen sprake is van hart- en vaatziekten  In deze groep wordt LDL-verlaging niet aanbevolen.

Het voert te ver om hier tot in detail op alle aspecten van de richtlijn in te gaan maar de bottomline is dat er veel ruimte is gelaten voor een individuele benadering met oog voor de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en een heel duidelijke plaats voor leefstijlinterventie.