Voorwaarden betreft gebruik materialen van Vereniging Arts en Leefstijl


  1. Ik verklaar een medische beroepsbeoefenaar en/of professional te zijn en deze materialen te willen gebruiken voor de beoefening van mijn beroep.
  2. Ik ben te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het door mij gevoerde beleid ter zake van leefstijlinterventies.
  3. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze weg aangeboden informatie zijn eigendom van de auteurs en uitgever of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.
  4. Het is niet toegestaan om deze materialen voor andere doeleinden te gebruiken dan binnen de zorg die ik vanuit mijn beroep verleen.
  5. Aan de informatie op deze afbeelding/uit deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Vereniging Arts en Leefstijl de nodige zorgvuldigheid in acht genomen heeft bij het samenstellen en tot stand brengen van de materialen, daarbij gebruik gemaakt heeft van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Vereniging Arts en Leefstijl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van die geboden informatie. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie alsmede de gevolgen en/of ontstane schade bij het gebruik van deze materialen wijst Vereniging Arts en Leefstijl derhalve uitdrukkelijk van de hand.
  6. Voor het opdoen van aanvullende kennis, kunde en ervaring over deze informatie wordt verwezen naar andere bronnen, waaronder maar niet gelimiteerd de scholingen via de Vereniging Arts en Leefstijl.