Algemene Voorwaarden Vereniging Arts en Leefstijl


Uitvoering van dienstverlening

Vereniging Arts en Leefstijl verzorgt adequate (bij)scholing voor (huis)artsen, sociaal geneeskundigen, medisch specialisten, POH’s en andere zorgprofessionals en managers in de zorg. Vereniging Arts en Leefstijl zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren. 

Door u te registreren voor een scholing gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Vereniging Arts en Leefstijl. 

Deelnamebijdrage

De deelnamebijdrage per scholing staat vermeld in het scholingsagenda. Vereniging Arts en Leefstijl heeft het recht de deelnamebijdrage te wijzigen, met dien verstande dat na registratie voor een scholing, de op het moment van registratie genoemde deelnamebijdrage zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen. 

Studiebelasting 

De studiebelasting en bijbehorende accreditatie staat vermeld bij de betreffende nascholing.

Studiemateriaal 

Voor deze nascholing wordt geen studiemateriaal verstrekt en hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. 

Afgelasting scholing 

Bij ziekte van de docent zal de scholing afgelast worden. U zult hiervan per email of telefonisch op de hoogte gesteld worden. De scholing zal verplaatst worden naar een andere datum. Indien de voorgestelde datum u niet schikt dan zal de deelnamebijdrage volledig aan u gerestitueerd worden. 

Ook bij het niet behalen van het minimaal voor de scholing gestelde deelnemersaantal zal de scholing afgelast worden. De deelnemersbijdrage zal ook dan binnen 2 weken volledig aan u gerestitueerd worden. 

Betalingen 

De betalingen voor de scholingen verlopen per incasso, Ideal of factuur. De factuur dient binnen 14 dagen per bankoverschrijving betaald te worden maar tenminste voor aanvang van de scholing. Indien er voor aanvang van de scholing geen betaling heeft plaatsgevonden kan er niet worden deelgenomen aan de scholing. 

Annulering

U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u zich binnen deze termijn van 14 dagen na registratie bedenkt, dan kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven. Indien u al heeft betaald zult u binnen 14 dagen uw deelnemerbijdrage volledig gerestitueerd krijgen.

Verhindering

Mocht u door omstandigheden na de 14 dagen bedenktijd besluiten om niet deel te nemen dan dient u dit minimaal 2 weken voordat de scholing plaatsvindt schriftelijk aan ons door te geven (info@artsenleefstijl.nl). U krijgt dan 50% van het bedrag retour. Indien u het later aan ons doorgeeft kunnen wij helaas geen geld meer retourneren.

Vervanging

Bij verhindering kan iemand anders uw plaats innemen. Meld uw verhindering en/of vervanging van deelname zo spoedig mogelijk per email. Vervanging na het begin van een scholing is niet mogelijk.

Geheimhoudingsplicht

Alle informatie, die door deelnemers wordt verstrekt, zal door de Vereniging Arts en Leefstijl en docenten vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast worden alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie en gebruikte materialen door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd. 

Het copyright van het gebruikte lesmateriaal berust bij Vereniging Arts en Leefstijl.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of annulering kunt u contact opnemen met Vereniging Arts en Leefstijl per mail: info@artsenleefstijl.nl. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen te reageren. 

Klachtenregeling

Bij klachten over betaling/annulering wordt de klacht getoetst aan de leveringsvoorwaarden. 
Bij inhoudelijke klachten over de nascholing zal in eerste instantie door de coördinator van de scholingscommissie Vereniging Arts en Leefstijl contact worden opgenomen met de klager. 

Indien er conflictpunten blijven bij het bovenstaande punt, zal er via het Mediators Collectief te Amsterdam een onafhankelijke mediator worden betrokken in de klachtenprocedure. Deze zullen adhoc worden betrokken in de klacht; hun oordeel zal daarbij maatgevend zijn. 

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Op een ingediende klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd. 

Als Vereniging Arts en Leefstijl een langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 maand in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer de Vereniging verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 

Bij andere geschillen zoals kwaliteit, locatie, catering, informatie, etc. wijzen beide partijen een onafhankelijke mediator aan. De uitslag van zijn / haar oordeel is daarbij bindend. Eventuele consequenties worden door Vereniging Arts en Leefstijl snel afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.